Statut

Postanowienia ogólne
Niniejszy statut ustala i zatwierdza Organ prowadzący Żłobek
§ 1 1. Żłobek Motylkowa Kraina w Krakowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, dalej zwaną jako ŻŁOBEK 

2. Oficjalna nazwa Żłobka używana w dokumentach i kontaktach zewnętrznych brzmi:
ŻŁOBEK Motylkowa Kraina  ul. Rakowicka 18a/100 31-510 Kraków  Natalia Kozieł

3. Organem prowadzącym ŻŁOBEK jest Natalia Kozieł 

4. Żłobek jest placówką która:

4.1. świadczy płatną opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, a w szczególnych przypadkach nad dziećmi do lat

4; 4.2. przeprowadza rekrutacje o własne zasady;

4.3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

5. Statut został nadany przesz organ prowadzący dnia 15.09.2014 r. 

Cele i zadania żłobka

§ 2 ŻŁOBEK wspomaga proces rozwoju i edukacji dzieci objętych opieką. pełni funkcję opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
§ 3 Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów: 

1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, 

2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka, 

3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, 

4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, 

5. rozwijanie wrażliwości moralnej, 

6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym, 

7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej, 

9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro-zdrowotnych.  Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności Żłobka.
§ 4
Ponad to Żłobek współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu i opiece dzieci. 
§ 5 Żłobek udziela dzieciom pomocy ze strony odpowiednich specjalistów (logopedów, psychologów) oraz pomocy w zakresie korygowania wad postawy organizując zajęcia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli ze specjalistami.

ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ ŻŁOBKA
§ 6 1. praca opiekuńczo- wychowawcza w Żłobku prowadzona jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

2. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i opieki nad dzieckiem nauczyciel/ opiekun zachowa proporcje zagospodarowania czasu zabawę, naukę, zajęcia dodatkowe. 
§ 7 Żłobek zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki.

§ 8 Nauczyciele/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci, podczas ich pobytu w Żłobku. 

§ 9 W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli/ specjalistów, nauczyciele/ specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci. 

ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK

§ 10 Natalia Kozieł jest organem prowadzącym Żłobek .

§ 11 1. Do zadań organu prowadzącego należy:

1.2.  zawieranie umowy z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług Żłobka. 1.3. właściwe utrzymanie obiektu Żłobka oraz zapewnienie warunków działania Żłobka , w tym bezpiecznych i higienicznych warunków opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

1.4. zapewnienie funduszy i wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

1.5. zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w środki czystości, artykuły higieniczne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych Żłobka 1.6. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Żłobka;

1.7. podejmowanie zobowiązań majątkowych Żłobka;

1.8. nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami Statutu Żłobka;

1.9. zapoznawanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynków i urządzeń; w razie potrzeby zapewnienie środków finansowych na realizację potrzeb remontowych  1.10.udziela urlopów; 1.11. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami, opiekunami i innych pracownikami Żłobka

ORGANIZACJA ŻŁOBKA 
§ 12 Żłobek funkcjonuje cały rok od poniedziałku  do piątku w godzinach 7:00-17:30

§ 13 Przewiduje się posiłki: śniadania, obiad ( dzielony: zupa, II danie) i podwieczorek.

§ 14 Żłobek przyjmuje dzieci  w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, w szczególnych sytuacjach dzieci w wieku do lat 4.

§ 15 Organizacje pracy w ciągu dnia określa plan dnia opracowany przez organ prowadzący Żłobek w porozumieniu z nauczycielami/ opiekunami.

§ 16 Opieka, wychowanie i dydaktyka w Żłobku są płatne. 

§ 17 W ramach opłaty czesnego Żłobek zapewnia;

1. Opiekę w godzinach 7:00-17:30 w zależności od wybranego pakietu

2. Ubezpieczenie NNW

3. Zabawy ruchowe i muzyczne ( rytmika, taniec, gimnastyka, śpiewanie i nauka wierszyków)

4. Zabawy plastyczne i manualne ( malowanie, rysowanie, tworzenie wg pomysłu dzieci).

5. Zabawy wychowawcze i edukacyjne ( pożegnanie z pieluszką, jedzenie łyżeczką, picie z kubeczka, dbanie o higienę i czystość).

6. zabawy w kuchnię ( poznawanie smaków, zapachów,mieszanie, gniecenie).

7. zabawy z językiem angielskim 

8. naukę podstawowych zasad ekologii, dbanie o porządek

9. pomoce dydaktyczne, plastyczne, techniczne.

10.środki czystości, artykuły higieniczne.

11.świeżą pościel 

12.nocniczki 

13.organizację imprez okolicznościowych, dni tematycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi.

§ 18 Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów w ŻŁOBKU mogą być organizowane zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie zgłaszają rodzice do nauczyciela/ opiekuna bądź do Organu prowadzącego. 

§ 19 W Żłobku obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej atmosfery pomiędzy rodzicami a nauczycielami/ opiekunami:

1. Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem kieruje się tylko do wychowawców grupy przed zajęciami lub po zajęciach przy odbiorze dziecka. 

2. Dłuższe rozmowy dotyczące zachowania dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela/ opiekuna.

3. Uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania Żłobka  należy zgłaszać Organowi prowadzącemu Żłobek  w czasie i na zasadach określonych w informacji wywieszonej na tablicy ogłoszeń.
4. Ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, podnoszenie głosu na rozmówcę w obecności dzieci. 5. Podmiotowe traktowanie personelu. 

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻŁOBEK 

§ 20
1. Koszty działalności Żłobka pokrywane są:

 1.1. z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka;

1.2. wpisowego wpłacanego na dany rok szkolny, nie podlegającego zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców ze Żłobka z przyczyn leżących po stronie rodziców.

1.3. czesnego opłata miesięczna- za pobyt Dziecka w Żłobku. Czesne określone jest w cenniku i jest płatne do 5-tego dnia każdego miesiąca przelewem bankowym na rachunek : BANK ING Bank Śląski  Nr: 37 1050 1445 1000 0092 0106 0770

Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na powyższy rachunek bankowy.

  1.4. W przypadku choroby dziecka trwającej 10 dni roboczych, usługodawca obniży wartość wnoszonej miesięcznej opłaty wysokości 80 zł.

1.5. W przypadku nieobecności dziecka opłaty abonamentu są naliczone bez zmian. Nie jest zwracana kwota abonamentu.
Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka

§ 21 W Żłobku zatrudnia się nauczycieli/ opiekunów, osoby do pomocy nauczycielom/ opiekunom

§ 22 Dopuszcza się pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych .

§ 23 Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z pracownikami Żłobka w oparciu o obowiązujące przepisy i zakresy obowiązków znajdujące się w aktach osobowych. 

§ 24 Obowiązki opiekunów/ nauczycieli : 

a) opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje, 

b) dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci, 

c) kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie, 

d)kształtuje pozytywne cechy charakteru, 

e) wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki, 

f) zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne, 

g) pomaga przy posiłkach, w ubieraniu się dzieci, 

h) asystuje podczas zajęć edukacyjnych i na spacerze. 

§ 25 W żłobku zatrudnia się pielęgniarkę, która ma obowiązek: 

a) sprawowania opieki i pielęgnacji, 

b) karmienia, przewijania, mycia, przebierania dzieci, wysadzania ich na nocnik i sprawowania higieny ogólnej, 

c) organizowania zabaw ogólnorozwojowych (ćwiczeń na materacu i innych), 

d) prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,  e) udzielania pomocy w stanie zagrożenia życia dziecka, 

f) zapewnienia opieki dziecku choremu/niepełnosprawnemu,  g) obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej, 
h) współpracy z opiekunami procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii i rehabilitacji,  i) dokumentowania świadczeń zdrowotnych, 

j) czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu. 

5. Opiekunowie i pielęgniarka mają prawo do: 

a) dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

b) realizacji ścieżki awansu zawodowego, 

c) ochrony zdrowia, 

d) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce, 

e) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, pracowników  merytorycznych, wyspecjalizowanych poradni i instytucji, 

f) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 26 Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest: 

a) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu, 

b) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka, 

c) współpraca z opiekunami i pielęgniarką w zakresie opieki i wychowania dzieci,

d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka. 
Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka

§ 27

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Formy współdziałania to:

  a) zebrania ogólne i grupowe 

b) kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunami 

c) zajęcia otwarte 

d) spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp. 

e) imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci 

f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii 

g) gazetki informacyjne dla rodziców 

h) spotkania integracyjne, festyny  i) inne formy stosowane w pedagogice.

  3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

 a) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym oddziale żłobkowym i programu rozwoju placówki, 

b) uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych, 

c) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia, 

d) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka, 

e) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu, 

f) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych, 

g) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych, 

h) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka, 

i) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek: 
a) przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień statutu żłobka. 

b) ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju, 

c) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ( wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę) 

d) przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka.

  e) informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,

  f) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych, 

g) na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, 

h) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka,

  i) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno -prawną zawartą z dyrektorem placówki, 

j) respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji, 

k) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,

  l) zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, smoczki, butelki lub mleko modyfikowane, jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka,  m) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki, 

§ 28 1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 3 lat. 

2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej 

3. akceptacji takim jakimi są

4. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych 

5. poszanowania godności i własności osobistej 

6. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju 

7. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy 

8. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy 

9. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym 

10. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia 

11. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami. 

§ 29

1. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. 

2. W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane. 
Postanowienia końcowe

§ 30

1.ŻŁOBEK prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki  finansowej i materialnej żłobka określają odrębne przepisy.

3. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz Żłobka , z zachowaniem drogi służbowej rodzic/ prawny opiekun wychowawca- Organ prowadzący.

 
§ 31
Statut wchodzi w życie z dniem 15.09.2014 r.  Statut zatwierdzony przez Organ prowadzący Natalię Kozieł

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress