Regulamin

REGULAMIN ŻŁOBKA MOTYLKOWA KRAINA
Cele.
1. Wspomaganie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i
możliwościami rozwojowymi.
2. Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społecznokulturowym
i przyrodniczym.
3. Wykształcenie prawidłowych nawyków i cnót.
Zadania.
1. Personel Żłobka pracuje zgodnie z wartościami domu rodzinnego.
2. Żłobek stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu
w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
Organizacja.
1. Żłobek otwarty jest w dni robocze od 7:00 do 17:30.
2. Żłobek działa przez cały rok.
3. Żłobek umożliwia pobyt Dziecka w formie abonamentu miesięcznego.
wyżywienie ustalone indywidualnie.
4. W ciągu roku występować będą dni, w których Żłobek będzie nieczynny (święta,
przerwy świąteczne). Rodzice będą o nich na bieżąco informowani osobiście bądź
poprzez informacje na tablicy ogłoszeń.
5. Każdego dnia Dzieci jedzą 4 posiłki główne, przekąski i napoje.
6. Organizację pracy w ciągu dnia określa rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem
wymagań zdrowia i higieny.
7. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe Dziecko.
8. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte (decyduje Właścicielka
Żłobka).
9. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego
osobistego odbioru jak najszybciej – do 60 minut. Po tym czasie personel w trosce o
zdrowie Dziecka wezwie lekarza lub pogotowie – koszty ponoszą rodzice.
10. Jedynymi osobami upoważnionymi do odbioru Dziecka są jego rodzice lub
opiekunowie prawni lub (osoby pisemnie przez nich upoważnione)
11. Za nieodebranie Dziecka do godz. 17:30 obciąża się Rodziców kwotą 20 zł. za każdą
rozpoczętą godzinę – płatne na bieżąco na ręce opiekunek oddających Dziecko.
12. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Żłobka  będą przekazywane na
tablicy ogłoszeń.
13. Nie podajemy dziecku lekarstw, nawet w przypadku wyraźnej sugestii Rodziców.
14. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Żłobka pod
opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką
rodzica w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę
personelu oraz po południu w trakcie odebrania Dziecka, od momentu zabrania go z
grupy.
Wyżywienie w Żłobku:
1. Rodzice przynoszą posiłki (mleko, kaszki, słoiczki ) w podpisanych pojemniczkach,
butelkach itp., jednocześnie dbając o świeżość i zdatność do spożycia przynoszonych
posiłków.
2. Posiłki główne dla dzieci starszych są przywożone przez wyspecjalizowaną firmę
cateringową. W Żłobku sami nie gotujemy – podajemy przygotowane przez catering
lub przyniesione przez Rodziców posiłki.
Ogólne zasady pobytu Dziecka w Żłobku.
1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku jest: złożenie wypełnionej karty
zgłoszenia Dziecka, podpisanego regulaminu oraz umowy, wpłacenie wpisowego oraz
terminowe uiszczanie czesnego.
2. Wpisowe (szczegóły reguluje cennik) jest bezzwrotne. Jest to opłata jednorazowa za
dane Dziecko . Opłata wpłacana jest do rąk własnych Właścicielki, bądź
upoważnionej przez Właścicielkę opiekunki Żłobka.
W ramach wpisowego gwarantujemy:
– materiały plastyczne, m in. Plastelina, kredki, blok, papier kolorowy
– ręczniki jednorazowe, śliniaczki, pościel, środki czystości, kremy
– adaptacja z rodzicem( 10h)
-ubezpieczenie NNW
3. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny ustalana
jest przez właścicielkę Żłobka.
4. Opłaty za pobyt (czesne ) Dziecka w Żłobku należy uiszczać z góry za dany miesiąc w
terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
5. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka, Rodzice powinni poinformować na
piśmie Właścicielkę Żłobka z miesięcznym wyprzedzeniem.
6. Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym
mija miesięczny okres wypowiedzenia.
7. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki Żłobka.
W obu przypadkach obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
8. Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu
Dziecka w Żłobku.
9. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Żłobku.
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne
ustalenia między Właścicielką Żłobka a Rodzicem.
II. Ogólne zasady pobytu Dziecka w Żłobku.
· Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w  Żłobku jest: złożenie wypełnionej
karty zgłoszenia Dziecka, podpisanego regulaminu oraz umowy, wpłacenie wpisowego oraz
terminowe uiszczanie czesnego.
· Wpisowe (szczegóły reguluje cennik) jest bezzwrotne. Jest to opłata jednorazowa za dane
Dziecko . Opłata wpłacana jest do rąk własnych Właścicielki, bądź upoważnionej przez
Właścicielkę opiekunki Żłobka.
· Czesne płatne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny ustalana jest
przez właścicielkę Żłobka.
· Opłaty za pobyt (czesne ) Dziecka w Żłobku należy uiszczać z góry za dany
miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
· rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu Malucha, Rodzice powinni poinformować na
piśmie Właścicielkę Klubu Malucha z miesięcznym wyprzedzeniem.
· Zaprzestanie naliczania odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija
miesięczny okres wypowiedzenia.
· Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze strony Rodziców jak i Właścicielki Klubu Malucha.
W obu przypadkach obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
· Wyprawka – Rodzice są zobowiązani do jej przyniesienia w pierwszym dniu pobytu Dziecka
w Żłobku (spis rzeczy otrzymuje każdy Rodzic z chwilą zapisania Dziecka do Żłobka).
Postanowienia końcowe.
W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia
między Właścicielką Żłobka a Rodzicem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress